<strona główna>

 

ZARZĄDZENIE NR 20 /2019/2020

 z dnia 17 kwietnia 2020r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej
 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019/2020 z dnia 30 września 2019r.,
 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w roku szkolnym 2019/20.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 657),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przesuwam termin dni wolnych, przeznaczonych na organizację egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20, tj. 21, 22 i 23 kwietnia 2020r. na późniejszy termin, który zostanie ustalony i podany do wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej nie później niż na 21 dni przed planowanym egzaminem.

§ 2

W dniach 21-23 kwietnia 2020r. zajęcia dydaktyczne w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-8 odbywać się będą w formie kształcenia na odległość, wg obowiązującego planu lekcji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                   

Dyrektor Szkoły
mgr Jacek Perłak