Podstawa Prawna

ROZDZIAŁ  I
 

Ø  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm. w 2017 r. poz. 949); 

Ø  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996 ze zm.)

Ø  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327);

Ø  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  ( Dz.U. 2019 poz. 373);

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);

Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2018 poz. 1679);

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

Ø  Rozpodządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 poz. 1700)

Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Statut określa:

1.      Nazwę i ogólną organizację  Szkoły Podstawowej

2.      Cele i zadania Szkoły Podstawowej

3.      Organy Szkoły Podstawowej i ich kompetencje.

4.      Zadania  Zespołów Nauczycielskich.

5.      Organizację kształcenia, wychowania i opieki w Szkole Podstawowej.
6.
      Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

7.      Prawa i obowiązki uczniów.

8.      Zakres zadań pracowników Szkoły Podstawowej .

9.      Ceremoniał szkolny.

10.    Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 2

Ilekroć w niniejszym  Statucie jest mowa o:

1.       Szkoła Podstawowa – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej.

2.      Dyrektorze - należy przez to rozumieć: dyrektora Szkoły Podstawowej.

3.      Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć: Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej.

4.      Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć: Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.

5.      Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

6.      Zespołach Nauczycielskich  - należy przez to rozumieć: Zespoły przedmiotowe nauczycieli  Szkoły Podstawowej.

7.      Statucie - należy przez to rozumieć: Statut Szkoły Podstawowej.

 

ROZDZIAŁ  II

NAZWA  I  OGÓLNA  ORGANIZACJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 3

1. Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, utworzoną na podstawie aktu założycielskiego.

2. Siedzibą  Szkoły Podstawowej jest miejscowość Krokowa ( powiat pucki, województwo pomorskie).

§ 4

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina Krokowa.

2. Nadzór pedagogiczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 5

Szkoła Podstawowa realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze w toku jednolitego, ośmioletniego cyklu kształcenia, które jest zgodne z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 6

W ramach porozumienia między organami prowadzącymi: Gminą Krokowa, a  Powiatem  Puckim,   Szkoła Podstawowa prowadzi klasy specjalne  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

§ 7

Szkoła Podstawowa objęta jest monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

W  szkole funkcjonują:

a) świetlica szkolna;

b) biblioteka;

c)  stołówka

d) sala gimnastyczna.

§ 8

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  III

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 9

1.Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone  w  ustawie o  systemie  oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, umożliwiając w szczególności:

a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

Ø  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

Ø  obowiązkowe nauczanie języka angielskiego i niemieckiego;

Ø  prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy  i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia standardów wymagań egzaminacyjnych i dalszego procesu kształcenia;

Ø  stwarzanie warunków sprzyjających pełnej integracji uczniów niepełnosprawnych
i sprawnych;

b) dokonanie przez młodzież szkolną  świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia dzięki:

Ø  poradnictwu psychologiczno-pedagogicznemu;

Ø  rozwijaniu zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

Ø  organizacji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

c) kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych
w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, poprzez:

Ø  zabezpieczenie odpowiedniej bazy dydaktycznej i lokalowej ;

Ø  systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

Ø  realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego;

Ø  kształtowanie prawidłowych postaw patriotyczno – obywatelskich;

d)  sprawowanie opieki nad uczniami – odpowiednio  do  ich potrzeb i możliwości  szkoły 
oraz udzielanie i organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej według procedur w Sprawie Zasad Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, między innymi w formie:

- inicjowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej między innymi poprzez zajęcia:

Ø   rewalidacyjne;

Ø  dydaktyczno-wyrównawcze;

Ø  specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne;

Ø  inne o charakterze terapeutycznym;

Ø  rozwijające uzdolnienia;

- porad i konsultacji;

- współpracy z organem prowadzącym w organizacji dowożenia uczniów;

- zapewniania opieki medycznej;

- umożliwiania spożywania posiłków w szkolnej stołówce.

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

b) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

Ø  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

Ø  treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Szkoła w miarę możliwości realizuje:

-  projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania,

- innowacje pedagogiczne

 w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

a)      wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

b)      pierwszy etap edukacyjny – klasy I– III szkoły podstawowej,

c)      drugi etap edukacyjny – klasy IV –VIII szkoły podstawowej,

5. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

a) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

b) wczesnym wspomaganiem rozwoju,

c) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

d) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

e) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

f) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

g) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

h) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
 i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

i)  przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

j)  tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

k)  tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

l) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

ł) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

m) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

n) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

o)  systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

p) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

r) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

6. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

a)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

b)      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

c)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

d)     rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

e)      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

f)       ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

g)      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

h)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

i)        wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

j)        wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

k)      kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

l)        zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

m)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

§ 10

Szkoła Podstawowa realizuje  zadania  dydaktyczne   i  opiekuńczo-wychowawcze   zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede wszystkim:

a) gwarantuje uczniom bezpieczeństwo:

Ø  przed lekcjami;

Ø  na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

Ø  w czasie przerw  śródlekcyjnych;

Ø  przy zbiorowych wyjściach i wyjazdach poza obręb szkoły;

b) prowadzi:

Ø  omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

Ø   szkolenia pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Ø  kształcenie komunikacyjne.

c)  zapewnia:

Ø  uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

Ø  niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotu, na którym program tego wymaga;

d) nakłada na nauczyciela obowiązek:

Ø  pełnienia dyżurów według ustalonego harmonogramu;

Ø  zgłaszania   dyrektorowi  Szkoły Podstawowej o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia ucznia;

e) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole Podstawowej.

§ 11

Szkoła realizuje cele i zadania określone poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własną miejscowością i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miejscowości i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych.

§ 12

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Pucku, Sądem Rodzinnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krokowej i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 13

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

a)      zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)     organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach –zasady i organizację ww. dyżurów określa dyrektor szkoły,

c)      omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

d)     w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku,

e)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

f)       szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP,

g)      dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

h)     systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

i)        zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

j)       utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

k)     dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

l)        kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

a)      nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

b)     inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora,

c)      nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem.

§ 14

Szczegółowe zasady określa Regulamin wycieczek.

§ 15

Realizując swoje cele i zadania, Szkoła Podstawowa umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 16

1. W porozumieniu z właściwymi władzami Kościołów i Związków Wyznaniowych, Szkoła Podstawowa organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie w formie pisemnego oświadczenia.

2. Uczniom nie objętym nauką religii, Szkoła Podstawowa zapewnia nauczanie etyki lub opiekę w świetlicy szkolnej.

§ 17

Szkoła Podstawowa realizuje proces dydaktyczny, zapewniając każdemu uczniowi: 

a) równe szanse edukacyjne;

b) wysoki poziom kształcenia;

c) wspomaganie  jego wszechstronnego rozwoju jako osoby;

d) wprowadzanie go w życie społeczne i kulturalne.

§ 18

W celu wszechstronnego rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów, Szkoła Podstawowa zapewnia:

a) realizację programów, dostosowanych do możliwości uczniów;

b) indywidualne programy i toki nauczania w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) współpracę z ośrodkami kultury i szkołami wyższego stopnia;

d) warunki udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach  sportowych;

e) współpracę z zagranicą w celu wymiany doświadczeń i uczniów.

§ 19

Szkoła Podstawowa wypełnia swoje cele i zadania we współpracy  ze środowiskowymi  instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, a przede wszystkim :

a)  z rodziną;

b)  szkołami;

c)  ośrodkami zdrowia;

d) poradniami;

e) ośrodkami pomocy społecznej;

f) innymi ośrodkami wspierającymi rozwój ucznia;

g) organizacjami społecznymi;

h) sądami i organami porządkowymi;

i)  organami władzy i administracji państwowej;

j)  Kościołem.

§ 20

1. W celu wdrażania efektywnych oddziaływań dydaktycznych, Szkoła Podstawowa prowadzi:

a) szeroką diagnozę bieżącego stanu;

b) systematyczne monitorowanie skuteczności wprowadzanych zmian.   

§ 21

Szkoła Podstawowa  wypełnia swoje zadania, organizując edukację w ramach przyjętego Programu Szkoły , uwzględniającego:

1.    MISJĘ  I  WIZJĘ  oraz KONCEPCJĘ PRACY SZKOŁY.   

2.    SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY.

4.    SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

5.   SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA.

6.    SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW.

7.    REGULAMINY:

a) Rady Pedagogicznej,

b) Biblioteki,

c)  Regulamin udostępniania uczniom darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych,

d) Stołówki,

e) Rady Rodziców,

f) Samorządu Uczniowskiego,

g) Wyjść uczniów,

h) Wycieczek,

i) Dyżurów nauczycieli,

j) Wolontariatu,

k ) Wewnątrzszkolnego Ceremoniału.

8. PROCEDURY  i STRATEGIĘ  DZIAŁAŃ.

 

ROZDZIAŁ  IV

ORGANY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ICH KOMPETENCJE 

§ 22

1.Organami Szkoły Podstawowej  są:

a)  Dyrektor;

b)  Rada  Pedagogiczna;

c)  Rada  Rodziców;

d) Samorząd  Uczniowski.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Pomorski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

4. Kompetencje organów  Szkoły Podstawowej oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustaw, regulaminy wewnętrzne.

§ 23

W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów,  przewodniczący  i członkowie Rady  Pedagogicznej  mogą zapraszać na  plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów szkoły.

§ 24

Uchwały Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej prawomocnie podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, gromadzone są pod nadzorem  Dyrektora Szkoły Podstawowej w zbiorze: "Uchwały Rady Pedagogicznej"  i udostępniane uprawnionym.

§ 25

1. Każdemu z organów  szkoły podstawowej  zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji - w granicach  jego kompetencji, określonych ustawą, statutem i  regulaminem. Regulamin nie może być sprzeczny ze STATUTEM.

2. Każdy organ  szkoły podstawowej   może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

§ 26

1. Dyrektor , w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej  i  administracyjno-gospodarczej Szkoły Podstawowej .

2. Dyrektor  jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej, wychowawcą i opiekunem uczniów, kieruje pracami  Rady Pedagogicznej.

§ 27

1. Dyrektor kieruje Szkołą Podstawową, przy pomocy  dwóch wicedyrektorów. 

2. Wicedyrektorzy  zastępują  dyrektora  w czasie jego nieobecności, wykonują zlecone zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracą dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i administracyjną.

§ 28

1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej w szczególności:

a)     kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

b)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie psychozdrowotne;

d)     realizuje uchwały  Rady Rodziców  i  Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

e)      dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)       wykonuje inne zadania, wynikające z przepisów szczególnych;

g)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

h)     odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów końcowych;

i)        organizuje uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takie nauczanie;

j)       ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

k)     ustala na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć;

l)        realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

m)  stwarza warunki do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

2.  Dyrektor  Szkoły Podstawowej  może - w uzasadnionych przypadkach -  wystąpić z wnioskiem do Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.

3.  Dyrektor  Szkoły Podstawowej  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

c)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii  RADY  PEDAGOGICZNEJ  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4.  Dyrektor   Szkoły Podstawowej w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  Radą Pedagogiczną,  Radą Rodziców  i  Samorządem Uczniowskim.

 5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 29

1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej  zapewnia wszystkim organom szkoły:

a) możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji i uprawnień, określonych w statucie;

b) rozstrzygania spraw spornych i konfliktowych pomiędzy nimi.

2. Rozwiązywanie  przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej,  spraw spornych przybiera między innymi formę:

a) wstrzymania wykonania uchwał sprzecznych z prawem, z powiadomieniem o tym fakcie organów: prowadzącego i  sprawującego nadzór pedagogiczny;

b) przyjmowania wniosków i badania skarg, dotyczących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

c) negocjacji w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, nauczycielem i uczniem;

d) rozstrzygania wnoszonych spraw z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego;

e) wydawania zaleceń wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy  szkoły podstawowej  i nie służy rozwojowi  wychowanków.

3. W przypadku wystąpienia w szkole konfliktu między nauczycielami, a rodzicami obowiązują odpowiednie procedury przyjęte w szkole podstawowej.

RADA  PEDAGOGICZNA

§ 30

 Rada  Pedagogiczna  jest wewnętrznym, kolegialnym organem  szkoły podstawowej, realizującym  statutowe zadania dotyczące kształcenia, opieki i wychowania, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.

§ 31

1. W skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole  Podstawowej, dla których praca dydaktyczno – wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie zawodowe.  W zebraniach  Rady  Pedagogicznej  mogą  brać udział - z głosem doradczym -osoby zaproszone prze jej przewodniczącego,  za zgodą lub na wniosek Rady  Pedagogicznej.

2. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej lub wyznaczony przez niego zastępca.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej,  przedstawia  Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 32

1. Podstawową formą działalności  Rady Pedagogicznej są zebrania.

2. Zebrania plenarne Rady  Pedagogicznej  są organizowane:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego;

b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów w terminie zgodnym z wytycznymi MEN;

c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;

d) w innych, koniecznych sytuacjach.

3. Zebrania odbywają się również:

a) na wniosek:

Ø  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

b) z inicjatywy:

Ø  przewodniczącego Rady Rodziców;

Ø  organu prowadzącego szkołę;

Ø  co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Zebrania członków  RADY  PEDAGOGICZNEJ  zwołuje  PRZEWODNICZĄCY  w formie zarządzenia, informującego o dokładnym czasie i tematyce posiedzenia. Zebrania mogą odbywać się w formie zdalnej.

§ 33

W ramach kompetencji  stanowiących,  Rada  Pedagogiczna:

a) przygotowuje  projekt  statutu i jego zmiany;

b) uchwala  statut oraz jego nowelizację;

c) ustala  regulamin  swojej działalności;

d) zatwierdza  plany  pracy  szkoły podstawowej;

e) Zatwierdza procedury i regulaminy.

f) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

g) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu tych projektów  przez  Radę Rodziców;

h) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

i) podejmuje uchwałę o przekazaniu ucznia do szkoły z oddziałami przysposabiającymi do pracy;

j) oddelegowuje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko  dyrektora  szkoły.

§ 34

 Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy szkoły podstawowej, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b) projekt planu finansowego szkoły oraz projekt programu wychowawczo – profilaktycznego;

c) wnioski  dyrektora  o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje dyrektora  szkoły podstawowej  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e) indywidualny program lub tok nauki;

f) powierzenie stanowiska dyrektora  szkoły podstawowej  kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;

g) przedłużenie powierzenia stanowiska  dyrektora  szkoły podstawowej  na kolejny okres;

h) powierzenie i odwołanie ze stanowisk kierowniczych w szkole podstawowej;

i) szkolny  zestaw  podręczników i programów nauczania.

§ 35

 Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem:

a) odwołania nauczyciela ze stanowiska  dyrektora  lub innego stanowiska kierowniczego w szkole podstawowej do organu uprawnionego do odwołania.

§ 36

 Rada Pedagogiczna ma prawo:

a) otrzymać od dyrektora  szkoły podstawowej  ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

b) do przedstawienia jej wyników mierzenia jakości pracy  szkoły podstawowej,  nie rzadziej niż raz na pięć lat;

c) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania
od uprzednio ustalonej oceny.

§ 37

 Szczegółowe zasady oraz tryb działania  Rady Pedagogicznej określa  regulamin.

 RADA   RODZICÓW

§ 38

1.      Dla właściwego współdziałania między rodzicami a szkołą podstawową,  powołana jest  Rada Rodziców.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą obowiązkowo: po  jednym przedstawicielu z poszczególnych rad oddziałowych - wybranych w tajnych wyborach -  stosownie do procedury określonej w Regulaminie Rady Rodziców .

3. Rada Rodziców podejmuje i realizuje na rzecz uczniów określone cele wychowawcze i opiekuńcze oraz udziela Szkole Podstawowej, wszechstronnej pomocy w realizacji celów statutowych.

4. Do kompetencji  Rady  Rodziców  należy:

a) występowanie  do dyrektora  szkoły podstawowej,  Rady  Pedagogicznej, z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw oświaty;

b) udzielanie pomocy Samorządowi  Uczniowskiemu;

c) działanie na rzecz stałej poprawy bazy dydaktycznej i lokalowej;

d) opracowywanie, uchwalanie oraz aktualizowanie – w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną -   Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

e) przekazywanie organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły podstawowej.;

f) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;

g) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

h) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

i) typowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

§ 39

W celu wspierania działalności statutowej  szkoły podstawowej,  Rada  Rodziców  może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 40

Szczegółowe zasady i tryb działania  Rady Rodziców  określa  regulamin, uchwalony przez ogół rodziców.

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

§ 41

Szkole  Podstawowej,  działa  Samorząd  Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 42

Samorząd  Uczniowski  ma prawo przedstawić  organom Szkoły Podstawowej, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów w zakresie:

a) zapoznania się z programami nauczania, jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 43

Szczegółowe zasady i tryb działania   Samorządu Uczniowskiego określa  regulamin, uchwalony przez ogół uczniów.

 

ROZDZIAŁ  V

ZADANIA   ZESPOŁÓW   PRZEDMIOTOWYCH

§ 44

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy klas - tworzą   zespoły  przedmiotowe.

2. W Szkole Podstawowej utworzono zespoły: humanistyczny, matematyczno - przyrodniczy, nauczania zintegrowanego, wychowania fizycznego, języków obcych, ewaluacyjny, oddziałów przedszkolnych, wychowawczy oraz do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego – na wniosek  zespołu - kieruje powołany przez  dyrektora  szkoły podstawowej,  przewodniczący  zespołu  zwany także  liderem  zespołu. 

§ 45

 Cele i zadania  zespołu  przedmiotowego  obejmują:

a) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania uczniów;

b) opracowanie sposobu szkolnego badania osiągnięć uczniów i ich przeprowadzania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wypracowania koncepcji i sposobów wdrażania rozwiązań reprezentowanych przedmiotów oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych oraz  w uzupełnianiu ich wyposażenia;

e) wyrażanie opinii na temat zachowania uczniów;

f) opracowywanie programów autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 46

1. Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą  Zespół Nauczycielski. 

2. Zespół Nauczycielski  realizuje następujące zadania:

a) analizuje zadania wynikające z podstawy programowej i zadań dydaktyczno-wychowawczych opracowanych w szkole;

b) rozdziela pomiędzy nauczycieli i klasy zadania, wynikające z realizacji ścieżek edukacyjnych;

c) ustala szkolny zestaw programów;

d) ustala zestaw podręczników dla uczniów;

e) analizuje realizację programów po każdym roku pracy;

f) analizuje korelację treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

§ 47

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej powołuje  Zespół Wychowawczy  składający się z  nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. 

2. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności:

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

b)     określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

c)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

d)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

e)      współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

3. Nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1) w oddziałach przedszkolnych - obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
 2) w szkole:

a)    obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: – trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, – szczególnych uzdolnień,

b)     wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym – wychowawcę klasy;

5.Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

6. Wychowawca oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia.

7.W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Rozdział  VI

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

§ 48

1. W Szkole Podstawowej  zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi szkoły.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 49

1. W  Szkole  Podstawowej, tworzy się stanowisko dwóch wicedyrektorów (art. 97. 1. Ustawa Prawo Oświatowe). W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Dyrektor szkoły tworzy za zgodą organu prowadzącego szkołę inne stanowiska kierownicze.

§ 50

Nauczyciel organizuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą, odpowiada za jej jakość oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów pełniąc rolę funkcjonariusza publicznego.

1. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia ze szkoły;

b) poinformowania dyrektora szkoły o wyjątkowej sytuacji związanej z wyjściem w trakcie zajęć ( za zgodą dyrektora, nauczyciel może opuścić zajęcia, po tym jak opiekę nad klasą przejmie inny pracownik szkoły);

c) przyjęcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela) opieki nad łączoną grupą uczniów lub klas;

d) zwolnienia ucznia z danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;

e) zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki uczniom w czasie zajęć lekcyjnych,( nauczyciel  nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie ma osoby, która zapewni mu bezpieczeństwo i opiekę).

Uczeń chory musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.

f) prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;

g) dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

h) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań;

i) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów;

j) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

k) doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

l) informowania rodziców, wychowawców klas, dyrekcji szkoły oraz rady pedagogicznej o postępach i niepowodzeniach uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu;

m) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

2. Realizując program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, nauczyciel odpowiada służbowo przed  dyrektorem   szkoły podstawowej  za:

a) jakość i efekty pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej;

b) stan urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych mu przydzielonych;

c) realizację zaleceń i wniosków;

d) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i przydzielonych  mu dyżurów;

e) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły, za który odpowiada, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

3. Nauczyciel ma prawo do:

a) wyboru programu nauczania z dopuszczonych przez ministerstwo;

b) indywidualnego programu dla swoich uczniów, w tym programów autorskich;

c) modyfikowania i wykorzystania w dowolny sposób - przy zachowaniu podstawy programowej - programów dopuszczonych przez ministerstwo do użytku szkolnego i zamieszczonych w odpowiednim wykazie;

d) oceniania zachowania uczniów;

e) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

§ 51

1. Zadaniem wychowawcy oddziału  jest sprawowanie opieki wychowawczej i opiekuńczej  nad uczniami, a w szczególności:

a) przygotowanie ramowego programu wychowawczego oddziału z uwzględnieniem możliwości uczniów i uwarunkowań społecznych – zgodnie z ogólnym  Programem  Wychowawczo  – Profilaktycznym.

b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej;

e) reprezentowanie postawy etyczno-moralnej, będącej wzorem dla jego wychowanków.

2. Wychowawca stosuje formy i metody pracy odpowiednie do wieku wychowanków, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

b) kształtuje pożądane postawy społeczne i odpowiedzialność za własne czyny;

c)  poznaje warunki życia, stan zdrowia, osobowość, uzdolnienia i zainteresowania uczniów;

d) zaspokaja potrzeby psychiczne uczniów poprzez stwarzanie warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, do spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania i pomocy oraz obiektywnej oceny osiąganych wyników;

e) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

f) integruje zespół tworząc jednolitą grupę, w której każdy wychowanek ma swoją rolę;

g) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

Ø  różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski;

Ø  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;.

h) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

i) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

Ø  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

Ø  okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i uzyskiwania od nich pomocy w swoich działaniach,

j) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także organizację i formę udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

k) wskazuje i kształtuje prawidłowe postawy patriotyczno - obywatelskie.

3. Wychowawca oddziału w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych placówek, instytucji oświatowych i naukowych. Szczególne formy opieki należy zapewnić początkującym nauczycielom − wychowawcom.

§ 52

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

c) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich rozpoznanych potrzeb;

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

f)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

h)  wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

Ø  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

Ø  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. porad i konsultacji;
 8. warsztatów.

§ 53

1. Do zadań logopedy w szkole  należy w szczególności:

a)    a)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

b)     b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

c)      C)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

d)     d) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

e)      e) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 54

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

a)      a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b)    b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c)      c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

d)     d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

e)      e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

f)       f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę realizującego zadania,

§ 55

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

a)      a) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

b)      b) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

c)      c) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)     d)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

e)      e) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

Ø  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
 i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

Ø  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 56

1.       Do zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej należy: 

a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie,

b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

c) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców,

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.


BIBLIOTEKA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
§ 57

Biblioteka  Szkoły Podstawowej  jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych  szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

§ 58

1. Biblioteka  gromadzi dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze.

2. W doborze zbiorów nauczyciel bibliotekarz kieruje się potrzebami uczniów i nauczycieli, wypływającymi z realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualnych zainteresowań, analizą oferty rynkowej i możliwościami finansowymi.

§ 59

Do podstawowych funkcji  biblioteki  Szkoły Podstawowej  należy:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną
i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;

b) przysposabianie uczniów do samokształcenia w formie pracy indywidualnej i grupowej;

c) współuczestniczenie w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych;

d) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

e) kształtowanie postaw moralnych uczniów opartych o właściwy system wartości;

f) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska poprzez gromadzenie, udostępnianie
 i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania;

g) wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej;

h) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej;

i) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia.

§ 60

Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:

a) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

b) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem;

c) udział w procesie edukacji czytelniczej i przygotowania uczniów do korzystania z informacji naukowej.

§ 61

Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;

b) wypożyczanie uczniom podręczników oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;

c) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

d) udzielanie informacji bibliotecznych o zgromadzonych zasobach, w tym o nowych nabytkach;

e) poradnictwo w doborze lektury;

f) realizacja założeń obowiązującej podstawy programowej w zakresie przygotowania uczniów do: poszukiwania informacji, selekcjonowania ich i przetwarzania oraz rozwijania i kształtowania potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki a także, w zakresie przygotowania czytelników do odbioru i tworzenia dóbr kultury;

g) analiza stanu czytelnictwa semestralnego i rocznego, informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

h) praca nad wyrobieniem w uczniu nawyków samokształceniowych; 

i) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem właściwych przepisów;

j) promowanie kultury czytelniczej na terenie szkoły i środowiska;

k) opracowanie rocznych planów pracy biblioteki, w tym terminarza zajęć i imprez kulturalnych przeprowadzanych w bibliotece lub na terenie szkoły.

§ 62

Bezpośredni nadzór nad   biblioteką,  sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej , który:

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;

b) w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania, zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;

c) inspiruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w zakresie: wykorzystywania zbiorów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, przygotowania uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

d) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza;

e) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych.

§ 63

Szczegółowe zasady funkcjonowania  Biblioteki Szkoły Podstawowej określają  Regulaminy .

ŚWIETLICA

§ 64

 1. W szkole działa świetlica.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

Ø  w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

Ø  w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

Ø  pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania
ze swojej działalności.

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami oddziałów  w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

§ 65

Szczegółowe zasady funkcjonowania  Świetlicy  Szkoły Podstawowej  określa  Regulamin.

STOŁÓWKA  SZKOLNA

§ 66

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, umożliwiając uczniom spożycie jednego, ciepłego posiłku.

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Dla dzieci z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej opłaty za obiady finansuje właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 67

Szczegółowe zasady korzystania ze  stołówki określa  Regulamin.

 

Rozdział  VIi

ORGANIZACJA  KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

  

§ 68

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz  organizacji  szkoły podstawowej,  opracowany  przez   dyrektora,  z uwzględnieniem ramowego planu nauczania, o którym mowa w przepisach.  

2. W arkuszu  organizacji  Szkoły Podstawowej  zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę pracowników szkoły, w tym: pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

b) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez Radę  Gminy  Krokowa.

3. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji  organowi prowadzącemu Szkoły Podstawowej do 30 kwietnia danego roku.

4. Organ  prowadzący szkołę  zatwierdza arkusz organizacji  szkoły podstawowej  do dnia
30 maja danego roku.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji  szkoły,  dyrektor Szkoły Podstawowej  ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację: stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz stosowanych przepisów oświatowych.

6. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

7. Rok dydaktyczny dzieli się na dwa półrocza . Koniec pierwszego półrocza przypada na ostatni piątek stycznia danego roku kalendarzowego.

8. Inne zmiany w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala się w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 69

Podstawową jednostką organizacyjną  szkoły podstawowej  jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania - zgodnym z ramowym planem nauczania w szkole podstawowej i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 70

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów - a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

2.W oddziale dla uczniów klas specjalnych niepełnosprawnych intelektualnie  – nie większa niż 16.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6-letnich w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

§ 71

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

§ 72

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

2. Rodzice dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego otrzymują od dyrektora informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

4. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

§ 73

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 74

1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 75

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

a)      kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

b)      klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

§ 76

 W klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

 1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa dokonuje się podziału na grupy.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy:

a)  na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

b)  na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,  liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe.

 W klasach IV – VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

c) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

d) w oddziałach liczących  30 uczniów - podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż: 12, 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2., można dokonywać za zgodą organu prowadzącego  szkołę;

4. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych.

§ 77

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazana jest - dla danego oddziału - opieka wychowawcy w ciągu całego, każdego etapu edukacyjnego.

3. Dzieci z oddziałów zerowych i z oddziału przedszkolnego pozostają przez cały czas pobytu w szkole pod opieką nauczyciela prowadzącego.

§ 78

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast:

a) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut;

b) godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.

c) godzina zajęć w oddziałach zerowych i przedszkolnych trwa 30 minut.

2. W zależności od potrzeb, np.: realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, Rada  Pedagogiczna może podjąć uchwałę o innym czasie trwania godziny lekcyjnej: od 30 do  60 minut, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć, ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

6. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

7. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać: od  5 do 25 minut. Decyzje w tej sprawie podejmuje  Dyrektor  Szkoły Podstawowej.

§ 79     

 W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:

a)      materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN;

b)      materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Edukacyjnej i Okręgowych Komisji Edukacyjnych;

c)      platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń.

2. Komunikacja nauczyciel – uczeń lub nauczyciel – rodzic odbywać się będzie:

a)      za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły;

b)      drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms;

c)      drogą mailową lub poprzez komunikatory założone na potrzeby edukacji zdalnej;

d)     poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji.

3. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji – na platformie Office 365 – w aplikacji TEAMS.

Zdalne nauczanie języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych odbywać się  będzie na zasadach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, zgodnie z planem lekcji, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub platformy PADLET.

4. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.

5. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.

6.Zajęcia w aplikacji TEAMS – trwają od 30 do maksymalnie 45.

7. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach dokonuje rodzic, w taki sam sposób, jak w przypadku nauczania stacjonarnego.

§ 80

Egzamin ósmoklasisty

1. W klasie VIII szkoły podstawowej uczeń przystępuje do egzaminu, który obejmuje:

1) język polski;

 2) matematykę;

3) język obcy nowożytny;

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia (od roku 2022)

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w klasie VIII określają odpowiednie rozporządzenia.

§ 81

Religia i etyka

1. W oddziale przedszkolnym oraz w klasach I – VIII szkoły podstawowej organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii w wymiarze 1 godziny w oddziale przedszkolnym i 2 godzin w każdym oddziale szkolnym dla uczniów, których rodzice wyrażają pisemnie takie życzenie w formie deklaracji składanej na początku pierwszego roku nauki do dyrektora szkoły.

 2. Rodzice uczniów wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do dyrektora szkoły.

 3. Uczniowie nieobjęci nauką religii, których rodzice świadomie z niej rezygnują, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica), a jeżeli zajęcia z religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci przychodzą później lub zwalniani są do domu.

4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.

 5. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauki religii.

 6. Szkoła zatrudnia nauczycieli religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły, wydanego przez - w przypadku Kościoła katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego.

7. Szczegółowe zasady organizacji nauki religii w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

8. Ocena z religii wliczana jest do średniej ocen i nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

§ 82

Wychowanie do życia w rodzinie

1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych wychowanie do życia w rodzinie.

 2. Realizacja treści programowych „wychowania do życia w rodzinie" odbywa się w wymiarze 14 godzin w każdym oddziale, w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców (łączny wymiar godzin nauczyciela - 19), w I lub II półroczu.

3. Udział ucznia w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie" nie jest obowiązkowy.

4. Na udział w zajęciach uczniów niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie.

5. W zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie biorą udziału uczniowie niepełnoletni, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w tych zajęciach.

6. Zajęcia „wychowania do życia w rodzinie" są organizowane w miarę możliwości na pierwszych lub ostatnich lekcjach, zatem uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na udział ich dzieci w tych zajęciach, są zwalniani do domu, a uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, biblioteka).

7. Zajęcia „wychowania do życia w rodzinie" nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

8. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył(a)”.

9. Szczegółowe zasady organizacji zajęć „wychowania do życia w rodzinie" określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 83

Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych w innych państwach, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§ 84

Praktyki pedagogiczne i nauczycielskie

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a daną placówką.

 2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

3. W trakcie praktyk słuchaczowi/studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:

a) obserwowanie zajęć;

b) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;

 c) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;

d) samodzielne prowadzenie zajęć;

 e) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.

 4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany.

 Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH  DLA UCZNIÓW Z  UWZGLĘDNIENIEM  ICH  POTRZEB  ROZWOJOWYCH

§ 85

1. Celem kształtowania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa prowadzi działalność pozalekcyjną.

2. Działalność pozalekcyjną prowadzi się w formach zajęć stałych, okresowych lub okazjonalnych, nie stanowiących realizacji obowiązkowego programu dydaktycznego.

§ 86

1. W działalności pozalekcyjnej uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej , a także – za zgodą  Dyrektora – uczniowie innych szkół.

2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolne.

3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzą nauczyciele Szkoły Podstawowej . 

§ 87

1. Zajęcia dodatkowe są prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 3. Nauczanie języka regionalnego i własnej historii i kultury Kaszub odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez Dyrektora Szkoły. Naukę języka kaszubskiego oraz naukę własnej historii i kultury w szkole podstawowej organizuje odpowiednio Dyrektor Szkoły, na wniosek złożony przez rodziców/opiekunów dziecka. Wniosek składa się w postaci papierowej. Złożenie wniosku w przypadku nauki języka regionalnego jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia. W przypadku nauki własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych. Oceny z nauki języka regionalnego kaszubskiego oraz z własnej historii Kaszub liczą się do średniej ocen ucznia.

§ 88

 1. Dla uczniów mających trudności w nauce oraz z zaburzeniami rozwojowymi  mogą być zorganizowane zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym.

2. Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu  szkoły . Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

8 .  Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

§ 89

O zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej decyduje  Dyrektor Szkoły Podstawowej  -na wniosek rodziców, zespołu, specjalisty lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 90

Szkoła Podstawowa  współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w formie:

a) okresowych konsultacji dla rodziców - prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i  Dyrektora szkoły;

b) otwartych lekcji dla rodziców;

c) syntetycznych analiz wyników klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej;

d) zasięganie opinii rodziców na temat osiągnięć i trudności w nauce;

e) dostosowywania wymagań programowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia;

f) udzielania rodzicom uczniów porad, konsultacji oraz przeprowadzania dla nich warsztatów i szkoleń.

§ 91

Wolontariat

1.      Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,  umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu,

2.      Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

3.      Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej,  postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym.

4.      Podjęta współpraca  może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

5.      Dyrektor szkoły podejmuje współpracę w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Rada Rodziców i SU.

Szczegółowe zasady określają regulaminy wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 ZASADY REKRUTACJI

§ 92

W ośmioletniej Szkole  Podstawowej  nauka jest obowiązkowa, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

§ 93

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do których Dyrektor Szkoły wyraził zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

2. Do oddziału przedszkolnego zapisywane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.

3. Do oddziału przedszkolnego zapisywane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz za zgodą Dyrektora Szkoły do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko od 5 roku życia.

5. Do Szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły.

6. Jeśli Szkoła Podstawowa dysponuje wolnymi miejscami, na prośbę rodziców, za zgodą Dyrektora , mogą być przyjęci uczniowie, którzy mieszkają poza obwodem.

§ 94
Dyrektor Szkoły Podstawowej  może skierować ucznia do szkoły dla dorosłych.
Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników OHP – 15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.

PRAWA  UCZNIA

§ 95

Uczeń ma prawo:

a)     do nauki, a w szczególności do:

Ø  korzystania z pomieszczeń  szkoły podstawowej, sprzętu i pomocy naukowych w czasie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych wyłącznie pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, która uzyskała od dyrektora pozwolenie na prowadzenie zajęć;

Ø  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

Ø  zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

Ø  swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych;

Ø  pomocy w nauce, np. do udziału w zajęciach wyrównawczych;

Ø  indywidualnego toku lub programu nauki jeśli są zdolni lub spełniają określone warunki;

Ø  rozwijania  zainteresowań, zdolności, talentów;

Ø  zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;

Ø  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wystawionej zgodnie z przepisami oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnych z opracowanym szkolnym  Systemem  Oceniania.   

b) do informacji, między innymi poprzez:

Ø  zapoznanie się ze  statutem, regulaminem  szkoły, WSO, PZO;

Ø  zapoznawanie z  zasadami oceniania zachowania;

Ø  poznanie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych z przedmiotów;

Ø  poznanie każdej oceny wpisanej przez nauczyciela;

Ø  poznanie oceny okresowej lub rocznej - w przepisowym terminie;

Ø  znajomość celów i zadań lekcyjnych;

Ø  zadawanie nauczycielowi pytań w razie natrafienia na trudności w toku lekcji.  

c)     do nietykalności psychicznej lub fizycznej, gwarantowanej:

Ø  ochroną ze strony nauczyciela w przypadku chuligańskich wybryków innych uczniów;

Ø  opieką wychowawczą i warunkami zapewniającymi bezpieczeństwo przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności;

Ø  jednakową oceną i traktowaniem -  bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia;

Ø  prawem udowodnienia przez ucznia swoich racji.

d) do ochrony zdrowia, poprzez:

Ø  właściwie zorganizowany proces dydaktyczny, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

Ø  rozwiązywanie problemu zagrażającego bezpieczeństwu;

Ø  opiekę nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych.

e) do swobody myśli, sumienia i wyznania:

Ø  wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;

Ø  wyrażania opinii i przedstawiania stanowiska we własnej sprawie lub w sprawie decyzji dotyczących  kolegów;

Ø  obiektywnej oceny bez względu na głoszone poglądy;

Ø  przedstawiania  organom  Szkoły Podstawowej  wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w tym praw uczniów;

Ø  uczestniczenia w lekcjach religii;

Ø  uczestniczenia lub nieuczestniczenia w obrzędach religijnych;

f) do ochrony prywatności,  wyrażanej między innymi tajemnicą:

§ 96

W przypadku łamania praw ucznia,  może on zwrócić się do:

a) wychowawcy;

b) pedagoga i psychologa szkolnego;

c) dyrektora  szkoły podstawowej;

d) Rady  Samorządu  Uczniowskiego.

OBOWIĄZKI  UCZNIA

§ 97

1. Uczeń jest  zobowiązany  do  przestrzegania  postanowień   zawartych   w  statucie   i  regulaminie  szkoły podstawowej,  a zwłaszcza:

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

b) przygotowywania się do zajęć lekcyjnych oraz odpowiedniego zachowania się w ich trakcie;

c) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej lub ustnej ( z podaniem przyczyny nieobecności) dokonanej przez rodzica w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie;

d) dbania o schludny wygląd;

e) nieużywana telefonów komórkowych i innych prywatnych elektronicznych urządzeń mobilnych na terenie szkoły ( ewentualnie za zgodą nauczyciela) - szczegóły w ZWO.

f) przestrzegania godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły;

g) uzupełniania braków, wynikających z absencji;

h) przestrzegania zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

i) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

j) przeciwstawiania się przejawom agresji;

k) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych;

l) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

m) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę obchodach ważnych rocznic i świąt państwowych.

n) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych w okresie nauczania zdalnego oraz usprawiedliwiania wszelkich nieobecności.

2. Szczegółowe rozwiązania, związane z prawami i obowiązkami uczniów, są zawarte w regulaminie  szkoły podstawowej. 

 

NAGRADZANIE  i  WYRÓŻNIENIE  UCZNIÓW

§ 98

1. Uczniowie nagradzani są za:

a) postępy w nauce;

b) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;

c) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie i reprezentowanie SZKOŁY  PODSTAWOWEJ na zewnątrz;

d) systematyczną pomoc w nauce słabszym uczniom i inne pozytywne działania i osiągnięcia;

e) wzorowe sprawowanie.

2. Stosuje następujące formy nagród:

a) pochwała nauczyciela, wychowawcy, dyrektora  wobec klasy;

b) pochwała  dyrektora  wobec uczniów całej szkoły;

c) list pochwalny do rodziców;

d) podwyższenie oceny zachowania;

e) świadectwo z wyróżnieniem;

f) nagroda książkowa organów szkoły;

g) nagroda rzeczowa  Rady  Pedagogicznej.

3. Uczniów mogą nagradzać:

a) wychowawcy;

b) nauczyciele przedmiotów;

c) opiekun  Samorządu  Uczniowskiego;

d) dyrektor  szkoły podstawowej;

e) Rada  Rodziców;

f)  Wójt Gminy Krokowa.

4.  Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

KARY  DLA UCZNIÓW

§ 99

1. Uczniowie są karani za nieprzestrzeganie obowiązków, wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu  Szkoły Podstawowej  w formie:

a) wpisania uwagi do dziennika;

b) upomnienia dyrektora szkoły,  nauczyciela, wychowawcy;

c)  zakazu uczestnictwa w imprezach  klasowych  i szkolnych;

d)  zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz;

e)  obniżenia oceny z zachowania;

f)  nagany  dyrektora  szkoły podstawowej;

g)   przeniesienia do równorzędnej klasy;

2. Uczeń pełnoletni może być - na mocy art. 68 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, skreślony z listy uczniów za naruszanie zasad współżycia społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, a w szczególności za:
a) nagminne wagary, 
b) lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen semestralnych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich ocen zachowania,
c) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna),
d) palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków,
e) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.
Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 1. Szkoła Podstawowa  ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowanej wobec niego karze.

§ 100

1. Decyzję zawieszenia w prawach ucznia, podejmuje Rada Pedagogiczna.

2. W sytuacji, kiedy niezgodne ze  statutem  postępowanie ucznia wymaga dłuższego wyjaśnienia, a jego obecność w szkole byłaby zagrożeniem dla innych uczniów i pracowników szkoły, decyzję o zawieszeniu podejmuje  dyrektor  szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 101

1. W uzasadnionych przypadkach  uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły podstawowej przez  Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, gdy wszelkie podjęte działania wychowawcze są nieskuteczne, a  uczeń nadal łamie normy prawne, społeczne i etyczno-moralne, a w szczególności za:

a) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia;

b) wejście w kolizję z prawem;

c)  dopuszczanie się wielokrotnych kradzieży;

d)  demoralizowanie innych uczniów;

e)  rozprowadzanie narkotyków;

f)  rażące naruszanie postanowień   statutu szkoły.

§ 102

1. Rodzic/ opiekun może odwołać się od  nałożonej  kary w formie pisemnej, w ciągu  2 dni o orzeczeniu o karze - przy poparciu jednego z organów szkoły podstawowej  bądź wychowawcy.
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej  w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie członkami  Rady  Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

a)  oddalić odwołanie z podaniem pisemnego uzasadnienia;

b)  odwołać karę;

c)   warunkowo zawiesić wykonanie kary.

3. Decyzja podjęta przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej  jest ostateczna.

§ 103

1. Propozycje zmian  Praw i  Obowiązków  Ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, uczniowie i rodzice (opiekunowie).

2. Zmiany  Praw i  Obowiązków  Ucznia wymagają akceptacji  Rady  Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IX

CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 104

1. W każdej sali lekcyjnej i innych reprezentacyjnych pomieszczeniach  Szkoły Podstawowej  umieszczone jest godło państwowe.

2. Symbole Szkoły
a) Szkoła Podstawowa w Krokowej  posiada Patrona – kadm. Włodzimierza Steyera oraz
b) Sztandar,
c) Hymn Szkoły,
d) Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

3. Podczas uroczystości obowiązuje Ceremoniał  Wewnątrzszkolny. Szczegółowe postanowienia zawarte są w Regulaminie Ceremoniału Wewnątrzszkolnego. 

§ 105

1. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

2. W  Szkole  Podstawowej  można odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.

§ 106

1.  Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
a) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
b) Dzień Edukacji Narodowej ;
c) Dni związane z osobą Patrona Szkoły;
d) święto Odzyskania Niepodległości;
e) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
f) Pasowanie pierwszoklasistów;
g) Dzień Dziecka.

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

a) Dzień Edukacji Narodowej;
b) Dzień Patrona Szkoły;
c) święta państwowe;
d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku dydaktycznego;
e) inne wynikające z zarządzenia dyrektora szkoły.

2. Obchody uroczystości szkolnych są organizowane i przygotowywane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.

§ 107

1. W celu wysłuchania ogłoszeń, dotyczących życia Szkoły Podstawowej , uczniowie wszystkich lub poszczególnych klas zbierają się na apelu porządkowym.

2. Dla uczczenia ważnych rocznic, świąt państwowych i uroczystości szkolnych, organizuje się okolicznościowe apele i akademie oraz kształtuje odpowiednie postawy patriotyczno obywatelskie poprzez udział  uczniów bądź delegacji szkolnych w uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

3. Apele zwołuje  Dyrektor Szkoły Podstawowej .

ROZDZIAŁ X

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej

Spis treści

I           Postanowienia ogólne
II         Zasady  opracowania  wymagań  edukacyjnych i  kryteria  oceniania
III        Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
IV        Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów
V         Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach  i  osiągnięciach
VI        Klasyfikowanie
VII      Egzaminy
VIII     Promowanie 
IX        Ukończenie szkoły
X         Ocena zachowania

I Postanowienia ogólne

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do systematycznej i dalszej pracy,
- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie uczniów polega na:

- systematycznym i rzetelnym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,
- sprawiedliwym i jawnym określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości ucznia i wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem orzeczeń, opinii i zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

3.  Ocenianie pełni funkcję:
a) diagnostyczną /monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb/,
b) klasyfikacyjną /różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z ustaloną skalą/.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/,
b) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców,
c) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

5. Przedmiotem oceny jest :
- zakres opanowania wiadomości,
- rozumienie materiału naukowego,
- umiejętność stosowania wiedzy,
- kultura przekazywania wiadomości.
6.  Oceny dzielą się na :

- cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
- klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dane półrocze bądź rok szkolny.
7. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ustala się według następującej skali:

 Tabela 1. 

Nr

ocena słowna

ocena cyfrowa

skrót

1

celujący

6

cel

2

bardzo dobry

5

bdb

3

dobry

4

db

4

dostateczny

3

dst

5

dopuszczający

2

dop

6

niedostateczny

1

ndst

 8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
9.  Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

Tabela 2.

Nr

ocena  słowna

skrót

1

wzorowe

wz

2

bardzo dobre

bdb

3

dobre

db

4

poprawne

popr

5

nieodpowiednie

ndp

6

naganne

ng

II Zasady  opracowania  wymagań  edukacyjnych i  kryteria  oceniania

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

Tabela 3.

Poziom

Kategoria

Stopień wymagań

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości

Wymagania konieczne /K/

Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe /P/

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające /R/

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach problemowych

Wymagania dopełniające /D/

Wymagania wykraczające

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające /W/. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej są realizowane w zakresie odpowiadającym możliwościom szkoły.

Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

a) Orzeczenia i opinie poradni rodzice /prawni opiekunowie/ dostarczają po ich otrzymaniu.

b) Jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice /prawni opiekunowie/ dostarczają orzeczenia i opinię zaraz po jej otrzymaniu.

5. 
Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

Tabela 4.      

Zakres wymagań

Konieczne

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające/ Wykraczające

 

 

-

-

-

-

 

niedostateczny (1)

+

-

-

-

 

dopuszczający (2)

+

+

-

-

 

dostateczny (3)

+

+

+

-

 

dobry (4)

+

+

+

+

 

bardzo dobry, celujący (5) (6)

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki, zajęć artystycznych  – nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego także systematyczność uczestniczenia w zajęciach.

8. W oparciu o przedstawione kryteria ogólne nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują szczegółowe kryteria oceniania.

9. Kryteria szczegółowe zatwierdzone przez dyrektora szkoły znajdują się w sekretariacie szkoły 
i u nauczycieli.

III Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

1. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

Ø  testy,

Ø  odpowiedź ustna,

Ø  dyskusja,

Ø  zadania domowe,

Ø  wypracowanie,

Ø  kartkówka obejmująca niewielką partię materiału (maksymalnie z 3 ostatnich lekcji) i trwa nie dłużej niż 15 minut,

Ø  sprawdzian - przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności z określonej partii materiału (obejmujący niecałą lub całą godzinę lekcyjną),

Ø  praca klasowa sumaryczna  (obejmuje dział programowy i trwa, co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

Ø  referat,

Ø  praca samodzielna,

Ø  praca pozaszkolna, np. konkursy, olimpiady, itp.,

Ø  testowanie sprawności fizycznej,

Ø  ćwiczenia laboratoryjne,

Ø  opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

Ø  wytwory pracy własnej ucznia,

Ø  prace plastyczne i techniczne,

Ø  aktywność i działalność muzyczna,

Ø  sprawdzian wykonania pracy domowej,

Ø  aktywność na zajęciach.
2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
- obiektywizm,
- indywidualizm,
- konsekwencja,
- systematyczność,
- jawność.

3. Każdy dział programowy (rozdział) kończy się pracą klasową.
4. Prace klasowe są zapowiadane co najmniej na tydzień wcześniej.
5. Każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową.

Ustala się jednolitą punktację prac klasowych i  sprawdzianów: 

Tabela 5.

Stopień

Punktacja

celujący

100 % - 95%,

bardzo dobry

94% - 87%,

dobry

86%  - 69%,

dostateczny

68% - 50%,

dopuszczający

49% - 30%,

niedostateczny

 

29%  -  0%.

1.      Kartkówka z trzech ostatnich  lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

2.     Ustala się jednolitą punktację kartkówek.

Stopień

Punktacja

bardzo dobry

100% - 95%,

dobry

94%  - 75%,

dostateczny

74% - 55%,

dopuszczający

54% - 35%,

niedostateczny

 

34%  -  0%.


6. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i oddania prac pisemnych w ciągu 14 dni. W przypadku przekroczenia przez nauczyciela tego terminu uczeń ma prawo do ponownego napisania pracy, jeśli nie odpowiada mu otrzymana ocena.
7. W wyjątkowych sytuacjach losowych (trudna sytuacja w rodzinie, problemy zdrowotne) potwierdzonych pisemną prośbą rodziców nauczyciel jest zobowiązany do usprawiedliwienia ucznia nieprzygotowanego do zajęć ( z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych).
8. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa lub sprawdzian (nauczyciel musi dokonać wpisu w e - dzienniku, w momencie zapowiedzi).
9. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe lub sprawdziany.
10. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę śródroczną/ roczną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych ( w tym dwie prace pisemne); jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę śródroczną/ roczną wystawiamy co najmniej z 5 ocen cząstkowych ( w tym minimum z dwóch prac pisemnych).
11. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej, itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).
12. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.
13. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej musi  ją napisać w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.
14. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu na zasadach uzgodnionych z nauczycielem danego przedmiotu. O  możliwości poprawy oceny z kartkówki decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
15.  Wpisywane do dziennika Vulcan oceny z poprawy mogą być wyłącznie wyższe od wcześniej otrzymanej. W przypadku, gdy uczniowi nie uda się poprawić oceny, nauczyciel odnotowuje ten fakt wpisując skrót „ bp” ( brak poprawy).

 IV Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

I

1.Szkoła prowadzi E-DZIENNIK VULCAN, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
2. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+”,  „-” .
3. Przy ocenianiu ustala się  zapis dodatkowych informacji typu: 

Tabela 6.

Informacja

Skrót

 nieobecność   

„nb”

nieprzygotowanie  

„np”

nie ćwiczący   

„nć”

                  

4. Ustala się jednolity zapis form oceniania w e -  dzienniku (wg. e – dziennika): 
5. Jeżeli nauczyciel dokonuje oceny ucznia stosując system punktowy za pomocą znaków „+” , „-„ , obowiązuje następująca zasada:

Ø  + + +   stopień bardzo dobry (5),

Ø   -  -  -   stopień niedostateczny (1)

6. Oceny prac klasowych wpisywanie są kolorem czerwonym, pozostałe oceny zgodnie z e - dziennikiem.
7. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informacje o promocji z wyróżnieniem.
8. Oceny śródroczne i roczne  wpisuje się w pełnym brzmieniu nie używając „+” i „-”.

II

1.      W klasach I-VIII osiągnięcia i postępy uczniów odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.
2.      Stosuje się w nim zapis form oceniania i zapis dodatkowych informacji zawarty w tym dzienniku.
3.      Zapisy dotyczące form oceniania nieprzewidzianych w opisie zawartym w ,,Vulkanie” opracowują nauczyciele w zespołach przedmiotowych i zapisują w PZO.
4.      W ocenianiu wiedzy i umiejętności ocenie przypisuje się określoną ,,wagę,, , którą nauczyciele zapisują w PZO.
5.      W e-dzienniku średnie uczniów obliczane są przy pomocy tzw. współczynników wagowych.
Należy pamiętać, że oceny, które mają większą wagę będą miały większy udział w średniej niż dane, które mają mniejszą wagę. 
Wagi ocen obowiązujące w szkole wynoszą odpowiednio: prace klasowe, sprawdziany -waga 2, pozostałe mają wagę 1.

6.      Jeżeli nauczyciel uczący w danej szkole stwierdzi, że ustalone wagi mu nie odpowiadają, może poprawić wagi kategorii według własnych potrzeb. Dopuszczalne jest to tylko w grupach nauczycieli uczących tych samych przedmiotów w klasie na danym poziomie.
7.
      Proponowana ocena wynikająca z podliczonej średniej przez e-dziennik nie jest oceną decydującą. O takiej ocenie ostatecznie decyduje nauczyciel uczący przedmiotu.

V Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania:

a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu (fakt ten nauczyciel odnotowuje w rubryce temat),
b) rodzice /prawni opiekunowie/ informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,
c) rodzice /prawni opiekunowie/ mogą uzyskać informację bezpośrednio od nauczyciela przedmiotu,
d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w dyrekcji szkoły i u nauczycieli.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

a) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,
b) rodzice /prawni opiekunowie/ informowani są na pierwszym zebraniu.

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe) są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)  przez wszystkich nauczycieli. Możliwe jest:

- udostępnianie pracy do domu i jej zwrot po podpisaniu przez rodzica,

- wykonanie kopii ( kserokopia, fotokopia – wyłącznie za zgodą rodziców i nauczyciela).

6.1. Odbiorcą prac są uczniowie i ich rodzice. Nie wolno prac powielać i ich udostępniać.

Na pierwszym zebraniu rodziców, podpisują oni zobowiązanie dotyczące zwrotu udostępnionych prac pisemnych.

6.2. Gdy nauczyciel nie otrzyma zwrotu oryginału pracy ucznia, którą powinien według przepisów prawa przechowywać do 31 sierpnia danego roku szkolnego rodzice ( prawni opiekunowie)
w przypadku odwołania się od oceny nie mogą zarzucić nauczycielowi braku wyżej wymienionej dokumentacji.

6.3. Zgodnie z art. 44e Ustawy o Systemie Oświaty dokumentacja dotycząca między innymi egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana tylko do wglądu i na wniosek ucznia lub jego rodziców.

7. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku:

- I spotkanie organizacyjne – nie później niż do końca września,

- II spotkanie „ Drzwi otwarte” – przełom listopad – grudzień,

- III spotkanie „ Informacja o otrzymanych ocenach śródrocznych” – po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej,

- IV „ Drzwi otwarte” - maj,

- V spotkanie „ Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych” –w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

- VI zapisy w dzienniku elektronicznym.    

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie lub ustnie informuje rodziców. Informacja musi być potwierdzona podpisem rodzica. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku.

9. Na 7 dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani do  poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego stopniach półrocznych i rocznych oraz ocenie z zachowania.

10.Wychowawca klasy na spotkaniu  informuje rodziców  (pisemnie lub ustnie) o otrzymanych ocenach półrocznych i przewidywanych końcoworocznych i odnotowuje to w dzienniku. 

11. Po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani pisemnie poinformować rodziców o wystawionych i zatwierdzonych ocenach śródrocznych. Rodzic potwierdza informację podpisem.

VI Klasyfikowanie  

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

a) śródroczna  - za I okres w ostatnim tygodniu stycznia,

b) roczna  - na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalania ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły, oraz oceny zachowania.

3.Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym  polega  na  okresowym i rocznym podsumowaniu  jego osiągnięć  edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  określonych w  szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen  klasyfikacyjnych   w  sposób opisowy.

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym ( z uwzględnieniem osiągnięć i umiejętności ucznia z poprzedniego półrocza) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali określonej w Statucie Szkoły
.
5. Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wpływ na ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe ma opinia publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawcy klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

7. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawione zgodnie z ustalonym ZWO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

8. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali określonej w Statucie Szkoły.

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

12. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną jest zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu.  

13. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna  roczna inna niż niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego.

14. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

15. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” . 

Uwaga! Umożliwione jest klasyfikowanie ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej w przypadku, gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikowania.

16. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem  pkt 15. Do katalogu powodów uzasadniających zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego wpisano również afazję, biorąc pod uwagę trudności i ograniczenia wynikające ze specyfiki tego zaburzenia oraz zespół Aspergera. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
Uwaga! Wprowadza się możliwość zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego na koniec danego etapu edukacyjnego.

17. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

18. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

19. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania zajęć etyki ma zapewnioną opiekę. Uczeń taki nie podlega ocenie, a w miejscu gdzie powinna być ocena na świadectwie stawiamy „kreskę”. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, gdy spełnia określone w rozdziale VII wymogi.

21. Uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin klasyfikacyjny.

22. Nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia w dzienniku elektronicznym ocen śródrocznych i rocznych w terminie 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Od tego obowiązku zwalnia tylko umowa indywidualna nauczyciela przedmiotu z wychowawcą. O każdej zmianie oceny po tym terminie nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany natychmiast powiadomić wychowawcę. 

23. Nauczyciele przedmiotów, którzy wystawili oceny niedostateczne roczne mają obowiązek przedłożenia do protokołu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej szczegółowych pisemnych uzasadnień. Nauczyciele przedmiotów, którzy wystawili  oceny niedostateczne śródroczne przedstawiają takie uzasadnienia na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły.

24. Wychowawca klasy, który wystawił roczną naganną ocenę zachowania ma obowiązek przedłożenia do protokołu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej szczegółowego pisemnego uzasadnienia. Wychowawca klasy, który wystawił śródroczną ocenę naganną z zachowania przedstawia takie uzasadnienie na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły.

25. Ostateczna ocena zatwierdzana jest na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

26. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen w nauce, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania są typowani do wyróżnienia, a na zakończenie roku szkolnego otrzymują promocję z wyróżnieniem.

27. Formy nagradzania uczniów w nauce i zachowaniu:

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

kl. IV-VIII

- listy gratulacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie,

- dyplomy za wzorową frekwencję,

KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA 

kl. I-III

- nagrody książkowe i rzeczowe

- dyplomy za osiągnięcia w nauce, 

- dyplomy za wzorową frekwencję,
kl. IV-VIII

- nagrody książkowe i rzeczowe

Można stosować inną formę nagradzania uczniów, zgodną z postanowieniami Statutu oraz możliwościami finansowymi. 

VII Egzaminy

Sprawdzian

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.
 W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Wprowadza się obligatoryjny termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, który nie przekracza 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.
4. W skład komisji wchodzą:

Ø  w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

Ø  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,

c) wychowawca klasy,

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

e) pedagog,

f) psycholog,

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

h) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

Ø  w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Ø  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (oceny klasyfikacyjne tylko z tych zajęć mają wpływ na promocję i ukończenie szkoły).
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń ma prawo przystępowania do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie w przypadku, gdy ten uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i zastrzeżeniem zasad przeprowadzania  „Sprawdzianu”.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem zasad przeprowadzania  Egzaminu Poprawkowego pkt1. i zastrzeżeniem zasad przeprowadzania  „Sprawdzianu”.
18.
 Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem zasad przeprowadzania  „Sprawdzianu”.

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo do egzaminu poprawkowego. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej..
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku zajęć z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego – egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,
-nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator,
-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.

6. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

- dane personalne ucznia zdającego egzamin,
- imiona  i nazwiska  członków komisji,
- datę egzaminu
- pytania egzaminacyjne,
- zwięzły opis ustnej odpowiedzi ucznia i pisemne prace jako załącznik
- wynik egzaminu,
- podpis komisji,

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w który wpisuje się datę egzaminu i ustaloną ocenę jest przechowywany w dokumentacji szkolnej..

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej), Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Uczeń promowany warunkowo  jest zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu.   Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, nauczyciel może wystawić  śródroczną ocenę niedostateczną w I semestrze klasy programowo wyższej.
12. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia.....promowany warunkowo do klasy.......”

Oceny z egzaminów: sprawdzającego, klasyfikacyjnego, poprawkowego zatwierdza rada pedagogiczna. 
VIII Promowanie

1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
a) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
b) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
2.Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3, zasad przeprowadzania Egzaminu Poprawkowego ust. 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada  pedagogiczna  może  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu poprawkowego z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych pod  warunkiem, że te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne są zgodnie ze szkolnym  planem nauczania, realizowane  w  klasie programowo  wyższej.
3. Począwszy od  klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższy) i powtarza klasę z zastrzeżeniem zasad przeprowadzania Egzaminu Poprawkowego ust. 10.
7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w  realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który  uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

IX Ukończenie szkoły

I. Uczeń kończy szkołę podstawową

a)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem (rozdz. VIII pkt 4) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

b)  przystąpił odpowiednio do  egzaminu zewnętrznego z wyjątkiem :
-   uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością (na wniosek rodzica i zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły zwalnia dyrektor komisji okręgowej).

II. W klasie ósmej szkoły podstawowej przeprowadzany jest egzamin.
1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2.W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: a. języka polskiego b. matematyki c. języka obcego nowożytnego.
3.Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego b. matematyki c. języka obcego nowożytnego d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4.Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5.Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.
6. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie  w stopniu umiarkowanym  lub znacznym  postanawia  na  zakończenie  klasy  programowo najwyższej  rada  pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego ucznia,  w  porozumieniu  z  rodzicami  ( prawnymi  opiekunami).
7. Ocena klasyfikacyjna śródroczna / roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma  wpływu 
na  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  ani  na ukończenie szkoły.
8. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn innych niż losowych lub zdrowotnych, w terminie do 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę.
9. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli jego średnia ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów  wynosi co najmniej 4,75, a ocena z zachowania jest co najmniej oceną bardzo dobrą.
10.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku  lub  wszystkich  zajęć    edukacyjnych, jeżeli brak jest  podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej połowę  czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
11.
 W oddziale integracyjnym ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (wspomagającego), o którym mowa w odrębnych przepisach.

X Ocena zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać następujące obszary:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Nauczyciele, którzy uczą w danej klasie, są zobowiązani do bieżącego informowania wychowawcy
o poczynaniach ucznia mających wpływ na jego ocenę z zachowania (forma pisemna lub ustna).
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, oraz ocenianego ucznia.
5. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
6. Rodzice ucznia mają prawo do zakwestionowania oceny z zachowania zgodnie z zasadami przeprowadzania Sprawdzianu.
7. 
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8.
Ocena zachowania ucznia w klasach I-III jest oceną opisową i polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, innych nauczycieli, wychowawców świetlicy oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
9. W klasach IV – VIII wszystkie zapisy dotyczące zachowania odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

Ø  opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia oraz pracowników szkoły;

Ø  samooceny ucznia;

Ø  uwag pozytywnych i negatywnych;
i jest ona ostateczna.

2. Oceną „wyjściową” jest ocena dobra

3. Uczeń w ciągu całego semestru zdobywa uwagi pozytywne i negatywne, które mogą albo podwyższyć ocenę z zachowania albo ją obniżyć.
 
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca według następującej skali:

a. wzorowe,

b. bardzo dobre,

c. dobre,

d. poprawne,

e. nieodpowiednie,

f. naganne.

6. Uczeń zdobywa uwagi pozytywne i negatywne.

Ø  Uwagi dotyczące zachowania nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku elektronicznym VULCAN (w zakładce Zachowanie) lub zgłosić wychowawcy. Należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami uwag.

Ø  Usprawiedliwienie ucznia z nieobecności następuje w formie pisemnej, ustnej lub w dzienniku elektronicznym w ciągu 14 dni po powrocie dziecka do szkoły.

Ø  Rodzic/ opiekun prawny, który chce zwolnić swoje dziecko z zajęć lekcyjnych wypisuje zwolnienie z w formie pisemnej, ustnej lub w dzienniku elektronicznym.

Ø  Obowiązkiem każdego nauczyciela uczącego w danym zespole klasowym jest notowanie swoich uwag o zachowaniu uczniów podczas lekcji i przerw w e-dzienniku w zakładce ZACHOWANIE.

Ø  Obowiązkiem wychowawcy jest notowanie uwag o zachowaniu uczniów podczas lekcji, przerw, imprez i uroczystości szkolnych, spotkań klasowych, itp. w e-dzienniku w zakładce ZACHOWANIE.

7.      Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.

8.      Uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych można wpisać negatywną uwagę jedynie po konsultacji z jego wychowawcą.

9.      Wychowawca klasy dysponuje dodatkową pulą uwag, którą może dodać jednorazowo uczniowi lub odjąć od zebranych przez niego uwag, uwzględniając obszary wymienione w punkcie 1.

10.  Uczeń ma prawo do samooceny.

11.  Uczniowi przyznawane są uwagi pozytywne za udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentowaniu szkoły i przygotowaniu uroczystości tylko wówczas, gdy uczeń uzupełnił materiał przerabiany na zajęciach podczas nieobecności. W przypadku ustnego/ w e-dzienniku/ zgłoszenia przez dowolnego nauczyciela faktu nieprzygotowania ucznia do zajęć – wychowawca jest zobowiązany cofnąć wpisane wcześniej uwagi pozytywne.

12.  Zdobycie 10  uwag pozytywnych może podnieść ocenę z zachowania o jeden stopień, a 10 negatywnych może ją obniżyć o jeden stopień .

13.  Spektakularne osiągnięcia uczniów ( np. wysokie miejsca w konkursach i zawodach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym) podnoszą ocenę z zachowania.

14.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń/ uczennica, który wnosił na teren szkoły, posiadał i rozprowadzał: narkotyki, dopalacze, alkohol ( zapis ten obejmuje również inne substancje chemiczne np. imitujące )

15.  Ciężkie przewinienia (bójka, napaść fizyczna w której występuje obrażenie ciała, czyny karalne, o których informowana jest policja) obniżają automatycznie ocenę z zachowania i uniemożliwiają zdobycie oceny poprawnej, dobrej, bardzo dobrej, wzorowej.

16.   Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela, o ile nie narusza ono jego godności
i dobrego imienia.

17.  Uczeń, który w I półroczu otrzymał ocenę naganną, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej, bardzo dobrej lub dobrej.

18.  Uczeń, który w I półroczu otrzymał ocenę nieodpowiednią, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej, bardzo dobrej.

19.  Uczeń, który w I półroczu otrzymał ocenę poprawną, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej.

20.  Przy ustalaniu rocznej i końcowej oceny zachowania uwzględnia się ocenę z I półrocza.

21.  Na tydzień przed terminem wystawiania oceny z zachowania wychowawca informuje ucznia oraz rodziców/ prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie śródrocznej/ rocznej.

22.  Aktualną ilość uwag, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, rodzice mogą obserwować w dzienniku Vulcan. Wątpliwości rodzice mogą zgłaszać  w trakcie każdego zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji indywidualnych.

23.  Ostateczną decyzję o śródrocznej/ rocznej ocenie zachowania podejmuje wychowawca po
-  zsumowaniu wszystkich uwag  uzyskanych w półroczu,
- uwzględnieniu samooceny ucznia,
- zasięgnięciu opinii nauczycieli.

24.   Jeżeli uczeń otrzymał ocenę obniżoną na I półrocze w roku szkolnym i jest zagrożony po raz kolejny obniżeniem oceny zachowania, rada pedagogiczna może wnioskować o karze przeniesienia do innej klasy lub szkoły, jeśli uzna, że jest to zasadne.

25.  Pisemnie w protokole Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej wychowawca krótko uzasadnia półroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę nieodpowiednią i naganną z zachowania. 

 

UWAGI POZYTYWNE

 

 

 

 

CO OCENIAMY

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim (jednorazowo na koniec semestru/ roku).

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo na koniec semestru/ roku).

Aktywne działanie w organizacjach szkolnych.

Pomoc koleżeńska w nauce (jednorazowo na koniec semestru)

Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego (każdorazowo po tygodniu dyżuru) w klasach 1 - 3.

Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Przygotowanie imprezy klasowej( np. Mikołajki, Dzień Chłopaka/ Kobiet Wigilia itp).

Przygotowywanie referatów, pogadanek i prezentacji na godziny wychowawcze.

Dbałość o wystrój klasy (gazetki, plansze, plakaty, pomoce dydaktyczne, tablo, dekoracje tematyczne).

Pomoc w organizacji imprez szkolnych (dekoracja, przygotowanie techniczne, itp.)

Bezpośredni udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.

Drobne prace renowacyjne i porządkowe, ogrodnicze.

Aktywny udział w akcjach charytatywnych, np. WOŚP, zbiórka fantów, itp. / uczniowie będący wolontariuszami w klasach 4 – 7 jednorazowo pod koniec każdego semestru otrzymują uwagę pozytywną .W klasie 8 ich działalność zostaje odnotowana na świadectwie szkolnym/

Selektywna zbiórka odpadów, np. makulatura, nakrętki, baterie, stare telefony, itp.

Aktywne czytelnictwo (I-III miejsce w klasie) (raz w semestrze).

Godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.

Udział i zajęcie miejsca punktowego (1-3) w konkursie szkolnym.

Udział w konkursie międzyszkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Zajęcie miejsca punktowego (1-3) w konkursie międzyszkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim.

Zdobycie tytułu laureata w konkursie ogólnopolskim, interdyscyplinarnym.

Udział w konkursach i projektach międzynarodowych.

Udział i zajęcie miejsca punktowego(1-3) w zawodach, liga UKS.

Znajomość i przestrzeganie zasady kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczniów szkoły.

Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów/ koleżanek.

Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób starszych.

Inną pozytywną działalność na rzecz szkoły i środowiska.

Szczególną aktywność na rzecz szkoły w całym cyklu kształcenia (jednorazowo w ostatnim semestrze dla klas kończących szkołę).

 

UWAGI NEGATYWNE

 

 

Lp.

CO OCENIAMY

Zakłócanie toku lekcji, np. złe zachowanie, rozmowy, notoryczne lekceważenie uwag nauczyciela, brak pracy na lekcji.

Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw, niestosowanie się do poleceń nauczyciela dyżurującego.

Niewykonywanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela.

Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, świetlicy i innych pracowni na terenie szkoły.

Nieoddanie książki do biblioteki w określonym terminie.

Nieobecności nieusprawiedliwione / raz w semestrze/.

Spóźnienia się na lekcję / raz w semestrze/.

Stwierdzone wagary.

Samowolne opuszczanie na przerwie budynku lub terenu szkoły albo klasy w czasie lekcji bez zwolnienia.

Korzystanie bez zgody nauczyciela na lekcji i przerwie z urządzeń elektronicznych, tj. telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy, aparatów, kamer, itp.  / Powinny być schowane i wyłączone /. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców uczeń , który nie przestrzega tego postanowienia oddaje wyłączony i zablokowany telefon ( inne urządzenie) do sekretariatu szkoły. Urządzenie jest zabezpieczone
i przechowywane w zamkniętej podpisanej kopercie. Telefon ( inne urządzenie elektroniczne) odbiera rodzic.

Niszczenie mienia szkolnego (ścian, ławek, toalet, pomocy dydaktycznych) i mienia innych uczniów.

Wnoszenie okryć wierzchnich do sal lekcyjnych.

Brak obuwia zmiennego w klasach I - III( dotyczy uczniów dla których w okresie przejściowym zostały wprowadzone te postanowienia).

Wulgarne słownictwo.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników.

Zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie).

Bójkę.

Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu.

Konflikt z prawem, np. wyłudzanie pieniędzy, kradzieże, rozboje, postępowanie karne.

Dopisywanie ocen, fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień, podpisów rodziców, itp.

Posiadanie i zażywanie używek i/lub ich rozprowadzanie (papierosy, tabaka, e- papierosy).

Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.

Zaczepki słowne (wyśmiewanie, wyzwiska, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy).

Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie, cyberprzemoc).

Niekulturalne zachowanie się (zaśmiecanie szkoły i terenu szkolnego, plucie, itp.) .

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołę (kino, teatr, wycieczki, basen).

Niestosowny do sytuacji ubiór, np. brak stroju galowego  podczas uroczystości szkolnych i egzaminów.

Niewłaściwy stosunek do pracowników szkoły.

Inne nieprzewidziane punktacją wykroczenia przeciw Statutowi Szkoły.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym  - edukacja wczesnoszkolna

1. W nauczaniu zdalnym w edukacji wczesnoszkolnej dokonywane będzie ocenianie bieżące ucznia.

2. Ocenianiu podlegać będą:

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b. zachowanie ucznia.

3. Osiągnięcia ucznia oceniane będą:

a. na podstawie wykonanych przez ucznia prac, które wskazał mu nauczyciel. Ocenie mogą podlegać też inne prace przesłane przez ucznia,

b. prezentowanych przez ucznia umiejętności w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, np. podczas lekcji online.

4. Informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzymuje w zrozumiałej dla niego formie, tzn. komentarza słownego wskazującego poziom jego umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej) i ewentualnego znaku graficznego (np. buźki, słoneczka, serduszka), jako informację zwrotną.

5. Ocenianiu będzie podlegać również zachowanie uczniów w szczególności w obszarze

„wywiązywania się z obowiązków ucznia”. Pod uwagę będą brane, m.in. systematyczność w pracy i terminowość odsyłania prac.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym dla klas IV - VIII

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

a) Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.

b) Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu.

c) W czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen od 1 do 6.

d)  Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.

e) O zagrożeniach oceną niedostateczną wychowawca i nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

f) Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów, pod uwagę będą brane w szczególności systematyczność pracy, terminowość odsyłania prac, oraz zaangażowanie w pracę zdalną.

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zostały przyjęte na plenarnym posiedzeniu RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. kadm. Wł. Steyera w Krokowej w dniu
29. 10. 2020r.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 103

1.Szkoła Podstawowa  posiada następujące pieczęcie urzędowe:

a) małą, okrągłą z godłem państwa i napisem w otoku: „ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA”

b) dużą, okrągłą z godłem państwa i napisem w otoku: „ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA”

c) podłużną, z napisem:  „Szkoła Podstawowa im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej ul. Szkolna 6, 84-110 Krokowa,
tel. fax(058) 6737660,
e – mail: spkrokowa@gmail.com
NIP 587-143-19-41. Regon 190577918.

§ 104

1. Szkoła Podstawowa  prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenie przez Szkołę Podstawową  gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 105

1. Nowelizacja  statutu, wynikająca ze zmiany przepisów może być wprowadzona w każdym czasie, 
w zależności od potrzeb.

2. Zmiany w Statucie  mogą być wprowadzone z inicjatywy:

a)  dyrektora  szkoły podstawowej;

b)  co najmniej 1/3 członków  Rady  Pedagogicznej;

c)   organu prowadzącego;

d)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 106

1. Statut Szkoły  Podstawowej  oraz wszelkie jego nowelizacje uchwala  Rada Pedagogiczna.

2. Zmiany w statucie reguluje powołana przez Radę Pedagogiczną  Komisja  Statutowa.

Statut został przyjęty na plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej  im. Kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej w dniu 29. 10. 2020r