<strona główna>

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


1.      Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły  i rodzice uczniów.

2.      Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem.

3.      Wypożyczanie jest bezpłatne.

4.      Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie  wypożyczonych przez siebie książek i innych materiałów.

5.      Czytelnik obowiązany jest przy wypożyczaniu sprawdzić czy książka jest w całości, o brakach zawiadomić  nauczyciela.

6.      Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

7.      Jednorazowo można wypożyczyć dwie  książki na dwa  tygodnie, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel – bibliotekarz  może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu zwrotu.

8.      Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zarezerwowana.

9.      Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby czytelników uwzględnia się w kolejności zgłoszeń. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się w terminie po zarezerwowaną książkę, bibliotekarz może ją wypożyczyć komuś innemu.

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub, jeżeli odkupienie nie jest możliwe, dostarczenie innej o takiej samej wartości.

11. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny zostać zwrócone w ogłoszonym terminie.

12. Czytelnicy opuszczający szkołę

( pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia opiekuna biblioteki  o  zwrocie wypożyczonych  materiałów z biblioteki.

13. Zbiory biblioteki stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikowi.

 

W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie.